ÁSZF

1. Bevezetés

Az OSZTOMVELED.HU ÁSZF szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) E-SHARING Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett OSZTOMVELED.HU online hirdetési oldalon (https://osztomveled.hu, a továbbiakban: OSZTOMVELED.HU) elérhető online hirdetési és egyéb esetleges kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://osztomveled.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf elérhető a következő weboldalról: http://osztomveled.hu/page/content/aszf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar és angol nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

2. Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: E-SHARING Kft.

A szolgáltató székhelye: 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 217. 8. em. 35.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@osztomveled.hu

Cégjegyzékszáma: 11-09-025176

Adószáma: 25904279-2-11

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Tatabányai Törvényszék

Telefonszáma: +36 20 437 0098

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

A tárhely-szolgáltató elérhetősége: +36 1 700 2323

A tárhely-szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@tarhely.com

3. Definíciók

Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely (apró)hirdetés.

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalat függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül.

A Felhasználó 2 csoportra oszlanak:

1.  Látogató: Az oldalon szabadon nézelődhet, és igénybe is veheti a számára tetsző szolgáltatásokat. Jogosultsága böngészésre és a szolgáltatások igénybe vételére korlátozódik.

2.  Hirdető: Olyan Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé, aki a saját érdekében Hirdetés közzétételét megrendeli, továbbá kuponos hirdetés esetén kupont bocsát ki az igénybe vevő részére.

4. Hatály és alapvetés

1.  A Weboldal célja, hogy Szolgáltató a Weboldalon online elérhető információs szolgáltatásokat nyújt, ezek keretében szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményes ajánlatokat, akciókat („Ajánlat”) összesít és listáz illetve ezekre vonatkozó Hirdető által meghatározott kuponokat bocsát ki. Ajánlatokat a Weboldal felhasználói részére meghatározott szempontok szerinti bontásban elérhetővé teszi. A listázott Ajánlatokat az Ajánlatok hirdetőinél lehet igénybe venni.

2.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.  A jelen Szabályzat 2019. június harmadik napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

4.  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

5.  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

5. Általános rendelkezések

1.  Hirdető számára a Szolgáltató a regisztrációval, majd a hirdetés feltöltésével önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

2.  Hirdetőnek lehetősége van elérni az oldal összes funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit. A regisztrációt követően Hirdető eléri a saját adminisztrációs felületét.

3.  A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony megszűnik.

4.  A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel. A szerződés létrejöttét a hirdetési adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

5.  Tilos olyan hirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz, vagy jelen ÁSZF-be ütközik.

6.  Nem jeleníthető meg olyan hirdetés, amely:

   jogsértő,

   nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra,

   súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki.

   olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti.

7.  A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

8.  Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői és vagyoni jogainak gyakorlását.

9.  Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.  Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

11.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak.

12.  Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törölheti a hirdetést, ha trágár szavat tartalmaz, jogsértő, nem tükrözi a valóságot, vagy ha egyéb ok miatt az ÁSZF-be ütközik.

13.  Tilos Felhasználónak ugyanazt a hirdetést többször közzétenni a weboldalon.

14.  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Osztomveled.hu  bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon apróhirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

15.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon webhelyekért, amelyekre a Hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.

16.  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes.

6. Regisztráció

1.  Felhasználó a weboldalon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.  Felhasználó a használat során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.  A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.  A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

7. Az elektronikus szerződéskötés lépései

1.  A Hirdető a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.

2.  Hirdető a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.

3.  Adatbeviteli hibák javítása: Hirdető a igénybe vételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.  Hirdető e-mail-ben a szolgáltatás-megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Hirdető megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Hirdetőhöz nem érkezik meg, Hirdető az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Hirdetőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Hirdető rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.  A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Hirdető az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta.

6.  A szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Hirdető részére.

7.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Hirdető köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

8.  A Szolgáltató vállalja, hogy a Hirdető részére lehetőségei szerint folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Hirdető a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

9.  A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Hirdető részére azonnal működőképes.

10.  Hirdető a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

11.  A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

8. A hirdetés feltételei

1.  Tilos másik hirdetési vagy aukciós oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben. Más típusú oldalakra mutató linkeket viszont Felhasználó elhelyezhet a hirdetésben, azoknak azonban a hirdetett szolgáltatásra kell vonatkozniuk.

2.  Az OSZTOMVELED.HU oldalán csak egyszer szerepelhet egy adott Felhasználó által feltöltött hirdetés. Ha valami okból Felhasználó a szolgáltatás újra feladásáról dönt, akkor ezen esetben az előző ugyanolyan tartalmú hirdetést Felhasználó köteles törölni. Az oldalon tilos az azonos tartalmú hirdetések többszöri feladása!

3.  Felhasználók csak egyetlen felhasználói fiókkal rendelkezhetnek, feltéve, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között egyedi megállapodások ettől eltérően nem rendelkezik. Ha egy felhasználó bizonyíthatóan csalást követ el (például több email címmel is megpróbál regisztrálni) akkor Szolgáltató felszólítja szabályellenes cselekvése befejezésére, amit ha Felhasználó 11 napon belül nem fejez be, akkor adott felhasználói fiókot a Szolgáltató törölheti.

9. Felelősségek

1.  Az OSZTOMVELED.HU működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az OSZTOMVELED.HU oldalon közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

2.  Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99 %-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.

3.  A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

4.  Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain a Hirdető által elhelyezett Hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség.

5.  Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az OSZTOMVELED.HU oldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

6.  Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

7.  A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

8.  Amennyiben az OSZTOMVELED.HU oldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetés jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja.

9.  A Hirdetők által az OSZTOMVELED.HU oldalra feltöltött tartalmat, hirdetést Szolgáltató előzetesen, illetve utólagosan is ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja, illetve nem hagyja jóvá a megjelenését.

10.  Amennyiben az OSZTOMVELED.HU oldalon a Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Hirdető az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a Szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

11.  A Hirdető köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetést, amely az Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetéseket sem, amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak.

12.  A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

13.  Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

14.  A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

15.  A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Hirdető feladata.

16.  A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést, és törölheti a hirdetést.

17.  A Szolgáltató ellenőrzési jogköre nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

18.  Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.  Más Hirdetés vagy display szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

19.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő  üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér.  Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege 100.000 Ft. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

10. A Szolgáltatás díjai

1.  Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása regisztráció után a Hirdető felhasználói fiókjában az "előfizetések" menüben található.

2.  Weboldal használata a bevezetési (indulási) fázisában ingyenes

3.  Hirdető a díjköteles szolgáltatásokért kizárólag bankkártyával fizethet, melynek keretében pontokat vásárol.

4.  A megvásárolt pontok a vásárláskor az ott megjelenített napig (pl. 1 pont 30 nap) jogosítanak a weboldalon történő megjelenésre, a szolgáltatás igénybe vételére.

5.  Amennyiben a hirdetés rövidebb ideig van a weboldalon, mint a vásárolt hirdetési egység (pl. 20 napig, de 1 pont 30 napra jogosít), a pont akkor is levonásra kerül, azokat megosztani kisebb egységre nincsen mód.

6.  A megjelenési időbe a hirdetés jóváhagyása beleszámít. Szolgáltató a Hirdetést 48 órán belül átnézi, hiszen csak jóváhagyott Hirdetés kerülhet a weboldalra.

7.  A hirdetés elutasítása esetén a hirdetés pontértéke a Hirdető egyenlegében jóváírásra kerül (pénzt nem térít vissza a Szolgáltató).

8.  Hirdetés Szolgáltató általi jóváhagyása után weboldalon minden esetben azonnal közzétételre kerül.

9.  A megvásárolt pontokat a közzétett feltételek szerint és ideig lehet felhasználni, lejárat után a fel nem használt pontok összegét Szolgáltató nem téríti vissza.

10.  Számlázás: kizárólag elektronikus számlát küld a Szolgáltató, melyhez a Felhasználó jelen ÁSZF felfogadásával kifejezetten hozzájárul.

11.  A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat tetszőleges időközönként, illetve minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

12.  Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza (pl. azért mert Hirdető meggondolta magát és törli a hirdetését), kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása az OSZTOMVELED.HU-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

11. Szolgáltatás megtagadása

1.  Amennyiben a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül az OSZTOMVELED.HU számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg a Szolgáltató jogosult a Hirdetés eltávolítására a Hirdető előzetes értesítése nélkül.

2.  A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan Hirdetéseket, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a Hirdetéssel reklámozott szolgáltatásokat a Szolgáltató támogatja.

3.  A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző Hirdetések megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.

4.  Amennyiben a Hirdető ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve a Hirdetés megjelenítését felfüggeszteni.

5.  A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Hirdető szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

12. Szerzői Jogok

1.  A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az Osztomveled.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

2.  Miután az Osztomveled.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Osztomveled.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.  Az Osztomveled.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

4.  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

5.  Tilos továbbá az Osztomveled.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Osztomveled.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

6.  Az OSZTOMVELED.HU név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

7.  Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

13. Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

14. Adatvédelem

Az OSZTOMVELED.HU adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://osztomveled.hu/page/content/adatvedelmi_szabalyzat

15. Egyéb rendelkezések

1.  Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

2.  Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

3.  Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2019. június 11.